Контакти Карта сайту
Кузнєцов
Микола Юрійович

зав. відділу №125, доктор техн. наук, член-кореспондент НАНУ, професор

тел. 044 526-63-81
тел. 068 362-33-39
email: kuznetsov2016@icloud.com

Коротка бiографiя

 

Народився 30 травня 1955 року у місті Києві. У 1976 році М.Ю.Кузнєцов закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою. У 1979 році захистив кандидатську дисертацію.

 

З 1979 р. працює у відділі математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, послідовно займаючи посади молодшого наукового співробітника (1979 р.), старшого наукового співробітника (1984 р.), провідного наукового співробітника (1989 р.) та завідуючого відділу (2016 р.).

 

У 1987 р. захистив докторську дисертацію. У 2009 р. його було обрано членом-кореспондентом НАН України, у 2016 р. отримав звання професора. Лауреат Державної премії України (2001 р.) та премії ім. В.М.Глушкова (2010 р.).

 

У 1990 р. отримав стипендію Фонду Олександра фон Гумбольдта (Німеччина), працював у Ядерному центрі KFA (м. Юліх), у Науковому центрі GRS (м. Гархінг), неодноразово отримував гранти від Royal Society (Велика Британія), працював у дослідницькому центрі STORM (Університет Північного Лондону) та в університеті ETH Zürich (Швейцарія).

 

Член спеціалізованої вченої ради Д26.002.29 при Національному технічному університеті України “КПІ” (з 2004 р.), був членом Експертної ради ВАК України (2005 – 2011 р.р.). Член редколегії у журналах “Кибернетика и системный анализ”, “Проблемы управления и информатики” та “Штучний інтелект”.

 

М.Ю.Кузнєцов є автором понад 120 наукових праць, серед яких 5 монографій.

 

 

Науковi iнтереси


 • теорія масового обслуговування
 • теорія надійності
 • моделювання складних систем
 • методи зменшення дисперсії оцінок
 • задачі комбінаторного аналізу великої розмірності

 

 

Основнi результати

 

 • встановлено необхідні та достатні умови, при яких стаціонарні ймовірності деяких систем визначаються лише середніми характеристиками;
 • для низки високонадійних систем, які не можуть бути описаними регенеруючим процесом, знайдено умови, за яких розподіл часу до моменту відмови системи є експоненціальним;
 • розроблено низку методів прискореного моделювання характеристик високонадійних систем (системи захисту реактора, судові енергетичні системи, супутники тощо), які в середньому на два-три порядки зменшують витрати часу на моделювання;
 • запропоновано метод прискореного моделювання ефективності функціонування систем мережевої структури;
 • знайдено умови, які гарантують стійкість методів прискореного моделювання відносно підвищення надійності елементів системи;
 • запропоновано принципово новий підхід до розв’язання комбінаторних задач великої розмірності, що мають широке коло застосувань при вирішенні проблем захисту інформації (обчислення перманенту матриці, знаходження кількості розв’язків задачі про ранець, знаходження кількості “хороших” перестановок, знаходження кількості латинських квадратів і прямокутників);
 • розроблено методи та швидкодіючі алгоритми аналізу надвеликих дерев відмов, що містять декілька тисяч вершин (основна сфера застосування – ймовірнісний аналіз безпеки систем атомної енергетики);
 • розроблено програмне забезпечення FAMOCUTN дослідження великих дерев відмов, яке використовується в Ядерному центрі KFA (м. Юліх, Німеччина) та у Науковому центрі GRS (м. Гархінг, Німеччина) при ймовірнісному аналізі безпеки реакторів;
 • запропоновано загальний метод побудови стохастичних градієнтів надійності системи за інтенсивностями відмови елементів, що дозволяє оцінити вплив надійності різних груп елементів на надійність всієї системи, тобто виявити найбільш слабкі місця;
 • розроблено аналітико-статистичний метод аналізу надійності систем із резервом часу, основною сферою застосування якого є системи магістральних нафтопроводів;
 • для опису функціонування обладнання супутників з точки зору їх надійності було запропоновано нову модель дерева відмов з ефективностями, яка дозволила кількісно враховувати втрату ефективності роботи супутника при відмовах обладнання; було створено відповідне програмне, яке використовувалось КБ “Південне” для теоретичного обґрунтування та забезпечення безвідмовної роботи єгипетського супутника протягом 5 років за програмою “Egyptsat-1”.

 

Найбільш цитовані роботи:

 

 • Коваленко И.Н., Кузнецов Н.Ю. Методы расчета высоконадежных систем. – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с.
 • Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Yu., Shurenkov V.M. Models of Random Processes: a Handbook for Mathematicians and Engineers. – New York: CRC Press, 1996. – 446 p.
 • Kovalenko I.N., Kuznetsov N.Yu., Pegg P.A. The Mathematical Theory of Reliability of Time Dependent Systems, with Practical Applications. – Chichester: Wiley, 1996. – 303 p.
 • Kuznetsov N.Yu. Fast simulation technique in reliability evaluation of Markovian and non-Markovian systems / Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory. – New York: Nova Science Publishers, 2008. – P. 65–108.
 • Kuznetsov N.Yu. Evaluation of the reliability of repairable  networks by fast simulation method / Examining Robustness and Vulnerability of Networked Systems. – Amsterdam: IOS Press, 2014. – P. 120–140.
 • Кузнецов Н.Ю. Ускоренное моделирование методом Монте-Карло количества “хороших” перестановок на многопроцессорном комплексе СКИТ-4 // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1. – C. 57–63.

 

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні