Контакти Карта сайту

Проекти

Наукова тематика iнституту 2015 рік

 

Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України

 Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)

Термін виконання (роки)

Керівник

Розробити нові методи та засоби ефективної верифікації та розробки складних інформаційних систем на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту.

0113U000072

2013-2017

академік НАНУ

Летичевський О.А.

Розробити  методи  та алгоритми розв’язання задач оптимального комбінаторного розпізнавання для систем контрольно-пошукового типу

0112U002412

2012-2016

д. ф.-м. н.

Донець Г. П

Розробити теоретичні основи та методи створення корпоративних розподілених інформаційних технологій на засадах моделі хмарних обчислень

0113U003145

2013-2017

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г.

Розробити субградієнтні алгоритми розв’язання задач оптимізації з гарантованою точністю

0114U001055

2014-2016

д. ф.-м. н.

Стецюк П.І.

Розробити методи аналізу та моделювання багатоканальних систем обслуговування немарковського типу з характерними особливостями структури та функціонування.

0114U002092

2014-2018

академік НАНУ

Коваленко І.М.

Розробити методи аналізу, оптимізації й моделювання стохастичних систем  із застосуванням до проблем економіки, фінансової та страхової математики

0112U000744

2012-2016

чл.-кор. НАНУ

Кнопов П.С

Розробити і дослідити теоретичні засади системного аналізу нестаціонарних процесів руху рідини в багатокомпонентних суцільних середовищах з різнорідними складовими.

 0112U001428

2012-2016

д. ф.-м. н.

Галба Є.Ф.

 

Розробити нові математичні моделі та методи дискретної оптимізації для розв'язання на суперкомп'ютерах складних задач різної природи.

0113U001408

2013-2017

академік НАНУ

Сергієнко І.В.

Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки

0114U000357

2014-2018

академік НАНУ

Задірака В.К.

Розробити моделі та методи ведення надвеликих інформаційних сховищ з розвиненим контент-аналізом

0112U000746

2012-2016

к.ф.-м.н.

Тульчинський В. Г

Розробити і дослідити математичні моделі розріджено-розподіленого подання і динамічного перетворення інформації в кібернетичних системах

0114U001054

2014-2018

к.ф.-м.н.

Тульчинський В.Г.

Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних

0114U002091

2014-2018

чл.-кор. НАНУ

Хіміч О.М.

Розробити теоретичні засади побудови інтелектуальних мультиагентних систем, що функціонують в нечіткому середовищі

0112U004514

 

2012-2016

д. ф.-м. н.

Єршов С.В.

 

Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології системного аналізу узагальнених динамічних систем в середовищі мережі Інтернет.

0111U002710

 

2011-2015

д. т. н.

Петрухін В.О

Розробити методи планування метаевристичних стратегій та моделі підтримки сценаріїв оптимізаційно-імітаційних експериментів

0115U000158

2015-2019

д. ф.-м. н.

Пепеляєв В.А.

Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності за наявності обмежень різного типу

0114U001052

 

2014-2018

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А.О.

Розробити і дослідити математичні моделі механізмів взаємодії функціональних систем організму та методи інтеграції їх математичних моделей для підтримки надійності та безпеки життєдіяльності людини в екстремальних умовах

0114U002568

 

2014-2018

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А.О.

 

Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей

0114U002093

 

2014-2018

д. ф.-м. н.

Гладкий А.В.

Розробити математичні методи розв'язання складних проблем комбінаторної оптимізації, інтелектуального аналізу та захисту даних із використанням  суперкомп'ютерів.

0112U001427

 

2012-2016

академік НАНУ

Сергієнко І.В.

Розробити і дослідити методи і алгоритми паралельної обробки зображень для   високопродуктивних систем технічного зору

0112U002253

 

2012-2016

чл.-кор. НАНУ

Боюн В.П.

Розробити теоретичні основи, методи та засоби інформаційних технологій підтримки трансдисцплінарних досліджень.

0114U001056

 

2014-2018

академік НАНУ

Палагін О.В.

Розробити і дослідити нові інформаційно-діагностичні технології на основі реєстрації та аналізу сигналів різної природи
0114U000356

 

2014-2018

д.т.н.

Прімін М.А.

 

Розробити нові інформаційні технології моделювання, дослідження і проектування комп'ютерних засобів та систем для експрес-діагностики стану біологічних і фізичних об'єктів

0113U003149

 

2013-2017

д.т.н.

Романов В.О.

Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок

0114U000359

 

2014-2018

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.

Розробити теоретичні та методологічні основи побудови технологій віртуального оточення і візуалізації для наукових досліджень

0114U000364

 

2014-2018

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.,

к.т.н. Горін Ф.М.

Розробити теоретичні основи і методи  напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління.
0114U000355

 

2014-2018

д.т.н.

Яковлєв Ю.С.

Розробити теоретичні основи моделювання багаторівневих біотехнічних та природотехнічних систем для рішення задач складних міждисциплінарних досліджень

0114U000361

 

2014-2018

д. ф.-м. н.

Писаренко В.Г.

Розробити алгоритми верифікації структурованих систем з мобільними агентами.

0113U000071

 

2013-2015

академік НАНУ

Летичевський О.А.

Розробити методи та алгоритми моделювання дисбалансних  процесів в економіці України

0114U000362

 

2014-2016

д. ф.-м. н.

Донець Г.П

Розробити інформаційну технологію для моделювання і розпізнавання елементів жестової комунікації

0115U00 2572

2015-2017

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г.

Розробити послідовні та паралельні алгоритмічні та програмні засоби для розв'язування прикладних екстремальних задач методами негладкої оптимізації

0113U003146

2013-2015

д. ф.-м. н.

Стецюк П.І.

Розробити математичні моделі та алгоритми керування взаємодіючими транспортними потоками

0115U002074

2015-2017

академік НАНУ

Коваленко І.М.

Розробити математичні моделі і методи для підтримки ефективних рішень щодо безпечного функціонування складних технічних та соціально-економічних систем в умовах ризику та невизначеності

0115U000156

2015-2017

чл.-кор. НАНУ

Кнопов П.С.

Розробити комп'ютерні технології розв'язання задач цифрової обробки сигналів, зображень та відеокодування, інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об'єктів.

0113U003147

 

2013-2015

академік НАНУ

Задірака В.К.

Розробити методичне забезпечення оцінювання програмного продукту на різних етапах життєвого циклу з функцією управління якістю

0114U000358

 

2014-2016

к.ф.-м.н.

Тульчинський В.Г.

Розробити енергоефективні проблемно-орієнтовані високопродуктивні обчислювальні архітектури та базове системне програмне забезпечення суперкомп’ютерів

0114U001053

 

2014-2016

к.ф.-м.н.

Тульчинський В.Г.

Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язання задач науки і інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури.

0115U000157

 

2015-2017

чл.-кор. НАНУ

Хіміч О.М.

Створити інформаційні технології  моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму на основі використання мобільних гаджетів, датчиків та сервісів мережі Інтернет

0114U001517

 

2014-2016

д.т.н.

Петрухін В.О.

Розробити алгоритми керування рухом для підтримки прийняття рішень в умовах ігрової взаємодії
0115U000159

 

2015-2017

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А.О.

Розробити математичні моделі. та методи дослідження процесів  реабілітації організму людини після  роботи  в екстремальних умовах

0115U002573

 

2015-2017

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А.О.

Розробити інформаційну технологію дослідження динаміки локально-нерівноважних геоміграційних процесів на базі сучасних паралельних обчислювальних систем

0115U000160

 

 

2015-2017

д.т.н.

Булавацький В.М.

Розробити системні засоби персоналізації інформації на основі стеганографії та комбінаторних моделей українського ключа-аутентифікатора

0114U001050

 

2014-2016

д.т.н.

Гуляницький Л.Ф.

Розробити апаратно-алгоритмічні засоби безпечної передачі мультимедійної інформації в комп’ютерних мережах

0114U002567

 

2014-2018

д.т.н.

Алішов Н.І.

Розробити основи та методику проектування обчислювальних систем, які розвиваються, на базі продукційних моделей

0115U000161

 

2015-2017

академік НАНУ

Палагін О.В.

Розробити  засоби  неінвазивної діагностики на основі реєстрації  і обробки надслабких магнітних сигналів

0115U000162

2015-2017

д.т.н.

Прімін М.А.

Розробити і створити інтелектуальні комп'ютерні прилади і засоби з методичним забезпеченням для сільського господарства, медицини і промисловості

0113U003150

2013-2015

д.т.н.

Романов В.О.

Розробити методи реалізації онтолого-керованої підтримки  прийняття рішень для безпеки продуктів харчування

0114U000363

 

2014-2018

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.

Розробити засоби та методи моделювання віртуального оточення  для задач  наукового експерименту та професійного навчання

0113U001407

 

2013-2015

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.,

к.т.н. Горін Ф.М.

Розробити та виконати фізичне моделювання на ПЛІС компонентів апаратурної підтримки паралельних обчислень та багаторівневих процесів керування

0113U000070

 

2013-2015

д.т.н.

Яковлєв Ю.С.

Розробити інтелектуалізовані роботи для задач моніторингу, прогнозування та нейтралізації небезпечних явищ

0113U003148

 

2013-2015

д. ф.-м. н.

Писаренко В.Г.

Розробити методи добування даних і знань із застосуванням  інтелектуальних агентів у надвеликих і гетерогенних сховищах даних із верифiкацiєю дедуктивними методами створюваних агентів

0112U000740

 

2012-2016

академік НАНУ

Летичевський О. А

Розробити математичні моделі, методи та алгоритми дослідження інтелектуальної комунікаційної інформації

0112U000741

 

2012-2016

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г.

Розробити на основі нових теоретичних результатів методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах

0112U000743

 

2012-2016

академік НАНУ

Коваленко І.М.

Розробити та дослідити чисельні алгоритми системного аналізу стану багатокомпонентних середовищ

0112U002413

 

2012-2016

академік НАНУ

Сергієнко І.В

 

Розробити нові математичні моделі та методи для створення інформаційних технологій розв’язання задач дискретної оптимізації трансобчислювальної складності

0112U002251

 

2012-2016

академік НАНУ

Сергієнко І. В.

Розробити теоретичні засади інформаційних технологій на основі нечітких мультиагентних моделей аналізу даних, комбінаторної оптимізації та розподілених процесів в екології

0112U001429

 

2012-2016

д.ф.-м.н.

Єршов С.В.

 

Розробити методи  нелінійного стохастичного аналізу та моделювання із застосуванням до задач оцінювання,  оптимізації та прогнозування.

0112U000747

 

2012-2016

чл.-кор. НАНУ

Кнопов П.С.

Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності та ігрової взаємодії

0112U000748

 

2012-2016

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А. О.

Розробити методологію, засоби та способи організації селективного сприйняття та високопродуктивної обробки відеоінформації в системах реального часу

0112U001433

2012-2016

чл.-кор. НАНУ

Боюн В. П.

Розробити теоретичні засади, методи та інформаційні технології побудови комп‘ютерних засобів та систем на основі інтегрованого використання методів обробки знань, редукційного паралелізму та ре конфігурування

0112U002255

 

2012-2016

академік НАНУ

Палагін О. В.

Дослідження магнітних, оптичних і електричних сигналів фізичних і біологічних об’єктів та їх використання для побудови інформаційних систем і сенсорних мереж.

0112U002415

 

2012-2016

д.т.н.

Прімін М.А.

 

Розробка метрологічного забезпечення та дослідна експлуатація готових до впровадження інтелектуальних сенсорних приладів на основі реєстрації та аналізу магнітних, електричних та оптичних сигналів. III-етап Удосконалення приладів у відповідності з вимогами атестації. Розробка документації для тиражування і виробництва сенсорних приладів, їх патентування. Дослідна експлуатація приладів. Пошук виробників і споживачів сенсорних приладів
0115U000889

2015

д.т.н.

Прімін М.А.

Мультисенсорна технологія експрес-діагностики стану рослин: розробка мультисенсорної бездротової мережі для експресного визначення стресового навантаження на стан сільськогосподарських культур
0115U000890

 

2015

академік НАНУ

Палагін О.В.

Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин тиску
0115U000886

2015

чл.-кор. НАНУ

Хіміч О.М.

Розробка і підготовка до серійного виробництва розподілених інтелектуальних біосенсорів для захисту довкілля
0115U000885

2015

д.т.н.

Романов В.О.

Когнітивна архітектура для розуміня програмних систем
0114U001640

 

2014-2015

академік НАНУ

Летичевський О.А.

Розробити та дослідити алгоритми розпаралелювання обчислень для розв’язання на суперкомп’ютерах ряду класів складних задач дискретної оптимізації.
0115U000883

2015

д.ф.-м.н.

Шило В.П.

Створити алгоритми моделювання за допомогою СКІТ пружного та термопружного стану багатокомпонентних тіл.
0115U000884 

2015

к.ф.-м.н.

Вєщунова Н.А.

Розвиток інфраструктури енергозбереження суперкомп’ютерного комплекса СКІТ
0115U003531

2015

к.ф.-м.н.

Тульчинський В.Г.

Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібрідної архітектури (СКІТ-4)
0115U000887

2015

чл.-кор. НАНУ

Хіміч О.М.

Розробити і дослідити паралельні алгоритми розв’язання задач комбінаторної оптимізації підвищенної складності для суперкомп’ютерів СКІТ
0115U000888

2015

д.т.н.

Гуляницький Л.Ф.

Розробка методологічних та технологічних засад побудови архітектури знання-орієнтованої  інформаційної системи підтримки діяльності наукового дослідника.
0115U003529

 

2015

академік НАНУ

Палагін О.В.

Розвиток, впровадження та супроводження функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України
0115U003530

 

2015

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г.

Розвиток національного ресурсного грід-центру на базі суперкомп'ютера СКІТ Інституту кібернетики НАН України
0115U004104

2015

к.ф.-м.н.

Тульчинський В.Г.

Розробити технологію та провести за допомогою суперкомп'ютера СКІТ моделювання фільтрації підземних вод в багатокомпонентних геологічних середовищах. Етап 3. "Виконання моделювання режиму фільтрації підземних вод в геологічному масиві Чернігівського регіону та оцінка повноти інфільтраційного живлення підземних вод"
0115U004103

2015

к.ф.-м.н.

Білоус М.В.

Розробка розподіленої інформаційної технології підтримки  науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАНУ) Розділ 1. Продовження проведення дослідної  експлуатації першої черги та розробка другої черги РІТ НОД НАНУ
0115U002907

2015

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г.

Розробка апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва
0115U002908

2015

чл.-кор. НАНУ

Хіміч О.М.

Розробка математичних методів розпізнавання та аналізу структурованих об"єктів з взаємно залежними компонентами
0114U004032

 

2014-2015

академік НАНУ

Сергієнко І.В.

Ігрові задачі динаміки при інформаційній невизначеності.
0114U002947

2014-2015

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А.О.

Створення інтелектуальних хмарних технологій експрес-діагностики стану сільськогосподарських культур.
0114U002917

 

2014-2015

д.т.н.

Романов В.О.

Розробити методи аналізу потокових шифрів
0115U001573

2015-2016

академік НАНУ

Коваленко І. М.

Розробити програмно-апаратні комплекси для визначення глибини шокового стану у польових умовах для військової медицини
0115U001575

2015-2016

к.м.н.

Чайковський  І.А.

Розробити і дослідити протоколи чарункових мереж, алгоритми маршрутизації пакетів даних між вузлами мережі
0115U001574

2015

д.т.н.

Гуляницький Л.Ф.

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні