Контакти Карта сайту

Проекти

 

Наукова тематика iнституту 2013 рік

 

 

 

 

Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України.

 

Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)

Термін виконання (роки) Керівник

 

Розробити нові методи та засоби ефективної верифікації та розробки складних інформаційних систем на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту.

 

0113U000072

 

 

2013-2017

 

 

академік НАНУ

Летичевський О.А.

 

 

 

Розробити  методи  та алгоритми розв’язання задач оптимального комбінаторного розпізнавання для систем контрольно-пошукового типу.

 

0112U002412

 

 

2012-2016

 

 

д. ф.-м. н.

Донець Г. П

 

 

 

Розробити теоретичні основи та методи створення корпоративних розподілених інформаційних технологій на засадах моделі хмарних обчислень.

 

0113U003145

 

 

2013-2017

 

 

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г.

 

 

 

Розробити методи аналізу, оптимізації й моделювання стохастичних систем  із застосуванням до проблем економіки, фінансової та страхової математики.

 

0112U000744

 

 

2012-2016

 

 

чл.-кор. НАНУ

Кнопов П.С

 

 

 

Розробити і дослідити теоретичні засади системного аналізу нестаціонарних процесів руху рідини в багатокомпонентних суцільних середовищах з різнорідними складовими.

 

0112U001428

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Дейнека В. С

 

 

 

Розробити нові математичні моделі та методи дискретної оптимізації для розв'язання на суперкомп'ютерах складних задач різної природи.

 

0113U001408

 

 

2013-2017

 

 

академік НАНУ

Сергієнко І.В.

 

 

 

Розробити моделі та методи ведення надвеликих інформаційних сховищ з розвиненим контент-аналізом.

 

0112U000746

 

 

2012-2016

 

 

к.ф.-м.н.

Тульчинський В. Г

 

 

 

Розробити теоретичні засади побудови інтелектуальних мультиагентних систем, що функціонують в нечіткому середовищі.

 

0112U004514

 

 

2012-2016

 

 

чл.-кор. НАНУ

Парасюк І.М.

 

 

 

Розробити методи інтелектуалізації процесів імітаційного моделювання на основі методології Data Farming.

 

0110U000067

 

 

2010-2014

 

 

д.ф.-м.н.

Пепеляєв В.А.

 

 

 

Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології системного аналізу узагальнених динамічних систем в середовищі мережі Інтернет.

 

0111U002710

 

 

2011-2015

 

 

д.т.н.

Петрухін В.О

 

 

 

Розробити математичні методи розв'язання складних проблем комбінаторної оптимізації, інтелектуального аналізу та захисту даних із використанням  суперкомп'ютерів.

 

0112U001427

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ Сергієнко І.В.

 

 

 

Розробити і дослідити методи і алгоритми паралельної обробки зображень для   високопродуктивних систем технічного зорую

 

0112U002253

 

 

2012-2016

 

 

чл.-кор. НАНУ

Боюн В.П

 

 

 

Розробити та провести дослідження формальних моделей та архітектури онтологокерованих інформаційних систем обробки знань.

 

0109U001606

 

 

2009-2013

 

 

академік НАНУ Палагін О.В.

 

 

 

Розробити нові інформаційні технології моделювання, дослідження і проектування комп'ютерних засобів та систем для експрес-діагностики стану біологічних і фізичних об'єктів.

 

0113U003149

 

 

2013-2017

 

 

д.т.н.

Романов В.О.

 

 

 

Розробити алгоритми верифікації структурованих систем з мобільними агентами.

 

0113U000071

 

 

2013-2015

 

 

академік НАНУ

Летичевський О.А.

 

 

 

Розробка системи прогнозування макроекономічних показників на базі економетричної моделі таблиць «витрати – випуск» для аналізу структурних змін в економіці України.

 

0111U002453

 

 

2011-2013

 

 

д.ф.-м.н.

Донець Г.П.

 

 

 

Розробити інформаційні технології аналізу та синтезу інтелектуальної комунікаційної інформації.

 

0112U000989

 

 

2012-2014

 

 

академік НАНУ Кривонос Ю.Г.

 

 

 

Розробити послідовні та паралельні алгоритмічні та програмні засоби для розв'язування прикладних екстремальних задач методами негладкої оптимізації.

 

0113U003146

 

 

2013-2015

 

 

д.ф.-м.н.

Стецюк П.І.

 

 

 

Розробити методи моделювання та аналізу ймовірнісних характеристик телекомунікаційних систем.

 

0112U000742

 

 

2012-2014

 

 

академік НАНУ

Коваленко І. М.

 

 

 

Розробити математичні методи й програмні засоби  оцінювання та керування складними технологічними і економічними  системами в умовах ризику та невизначеності.

 

0112U000745

 

 

2012-2014

 

 

чл.-кор. НАНУ

Кнопов П. С

 

 

 

Розробити комп'ютерні технології розв'язання задач цифрової обробки сигналів, зображень та відеокодування, інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об'єктів.

 

0113U003147

 

 

2013-2015

 

 

чл.-кор. НАНУ

Задірака В.К.

 

 

 

Розробка методів та засобів високопродуктивних обчислень в розподілених гетерогенних середовищах.

 

0111U002455

 

 

2011-2013

 

 

к.ф.-м.н.

Тульчинский В.Г.,

 

 

 

Розробка алгоритмів дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближеними  даними  на  комп’ютерах  гібридної  архітектури.

 

0112U002252

 

 

2012-2014

 

 

д.ф.-м.н.

Хіміч О. М

 

 

 

Розробити методи та засоби підтримки прийняття рішень при керуванні рухомими об’єктами в умовах невизначеності.

 

0112U002716

 

 

2012-2014

 

 

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А.О

 

 

 

Розробити та дослідити математичні моделі оцінки функціонального ресурсу людини та його розподілу в організмі при роботі в екстремальних умовах.

 

0112U001432

 

 

2012-2014

 

 

д.ф.-м.н.

Онопчук Ю.М

 

 

 

Розробити інформаційну технологію аналізу та прогнозування складних екологічних процесів  на базі сучасних паралельних обчислювальних систем.

 

0112U002414

 

 

2012-2014

 

 

д.ф.-м.н.

Гладкий А. В

 

 

 

Розробка таймерної електронно-механічної системи розмежування доступу до інформаційних ресурсів на основі вітчизняного ключа-автентифікатора.

 

0112U001431

 

 

2012-2014

 

 

д.т.н.

Гуляницький Л.Ф

 

 

 

Розробити принципи  побудови інтелектуальних відеосистем для візуального контролю структурних і динамічних параметрів об’єктів та процесів.

 

0111U002709

 

 

2011-2013

 

 

чл.-кор. НАНУ

Боюн В.П

 

 

 

Розробити високопродуктивну обчислювальну систему на базі продукційних моделей.

 

0112U002254

 

 

2012-2014

 

 

академік НАНУ

Палагін О. В.,

 

 

 

Розробити засоби неінвазийної діагностики на основі реєстрації і обробки надслабких магнітних, оптичних та електричних сигналів.

 

0112U000749

 

 

2012-2014

 

 

академік НАНУ

Войтович І. Д

 

 

 

Розробити і створити інтелектуальні комп'ютерні прилади і засоби з методичним забезпеченням для сільського господарства, медицини і промисловості.

 

0113U003150

 

 

2013-2015

 

 

д.т.н.

Романов В.О.

 

 

 

Розробити нову інформаційну технологію аналізу даних в задачах розпізнавання складних об’єктів.

 

0111U002454

 

 

2011-2013

 

 

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М

 

 

 

Розробка онтолого-керованих методів та алгоритмів підтримки процесів прийняття рішень в прикладних предметних областях.

 

0111U002708

 

 

2011-2013

 

 

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М

 

 

 

Розробити засоби та методи моделювання віртуального оточення  для задач  наукового експерименту та професійного навчання.

 

0113U001407

 

 

2013-2015

 

 

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.,

 

к.т.н.

Горін Ф.М.

 

 

 

Розробити та виконати фізичне моделювання на ПЛІС компонентів апаратурної підтримки паралельних обчислень та багаторівневих процесів керування.

 

0113U000070

 

 

2013-2015

 

 

д.т.н.

Яковлєв Ю.С.,

 

к.т.н.

Тимашов О.О.

 

 

 

Розробити інтелектуалізовані роботи для задач моніторингу, прогнозування та нейтралізації небезпечних явищ.

 

0113U003148

 

 

2013-2015

 

 

д.ф.-м.н.

Писаренко В.Г.

 

 

 

Розробити методи добування даних і знань із застосуванням  інтелектуальних агентів у надвеликих і гетерогенних сховищах даних із верифiкацiєю дедуктивними методами створюваних агентів.

 

0112U000740

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ Летичевський О. А

 

 

 

Розробити математичні моделі, методи та алгоритми дослідження інтелектуальної комунікаційної інформації.

 

0112U000741

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г.

 

 

 

Розробити на основі нових теоретичних результатів методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах.

 

0112U000743

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Коваленко І. М.

 

 

 

Розробити та дослідити чисельні алгоритми системного аналізу стану багатокомпонентних середовищ.

 

0112U002413

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Дейнека В.С

 

 

 

Розробити нові математичні моделі та методи для створення інформаційних технологій розв’язання задач дискретної оптимізації трансобчислювальної складності.

 

0112U002251

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Сергієнко І. В.

 

 

 

Розробити теоретичні засади інформаційних технологій на основі нечітких мультиагентних моделей аналізу даних, комбінаторної оптимізації та розподілених процесів в екології.

 

0112U001429

 

 

2012-2016

 

 

чл.-кор. НАНУ

Парасюк І. М

 

 

 

Розробити методи  нелінійного стохастичного аналізу та моделювання із застосуванням до задач оцінювання,  оптимізації та прогнозування.

 

0112U000747

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Єрмольєв  Ю.М.

 

 

 

Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності та ігрової взаємодії.

 

0112U000748

 

 

2012-2016

 

 

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А. О.

 

 

 

Розробити методологію, засоби та способи організації селективного сприйняття та високопродуктивної обробки відеоінформації в системах реального часу.

 

0112U001433

 

 

2012-2016

 

 

чл.-кор. НАНУ

Боюн В. П.

 

 

 

Розробити теоретичні засади, методи та інформаційні технології побудови комп‘ютерних засобів та систем на основі інтегрованого використання методів обробки знань, редукційного паралелізму та реконфігурування.

 

0112U002255

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Палагін О. В.,

 

 

 

Дослідження магнітних, оптичних і електричних сигналів фізичних і біологічних об’єктів та їх використання для побудови інформаційних систем і сенсорних мереж.

 

0112U002415

 

 

2012-2016

 

 

академік НАНУ

Войтович І. Д.,

 

 

 

Розвиток, впровадження та супроводження функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України.

 

0113U001571

 

 

2013

 

 

академік НАНУ Кривонос Ю.Г.

 

 

 

Моделювання і аналіз систем управління взаємодіючими транспортними потоками високої інтенсивності.

 

0112U004168

 

 

2012-2013

 

 

чл.-кор. НАНУ

Кузнєцов М.Ю.

 

 

 

Розробка математичного та програмного грід-орієнтованого забезпечення для багатоваріантного моделювання просторових процесів в багатокомпонентних середовищах та криптоаналізу.

 

0113U000850

 

 

2013

 

 

академік НАНУ

Дейнека В.С.

 

 

 

Створити методи, алгоритми ідентифікації параметрів та інформаційну технологію моделювання за допомогою СКІТ просторових процесів в багатокомпонентних середовищах.

 

0113U002498

 

 

2013

 

 

академік НАНУ

Дейнека В.С.

 

 

 

Розробити та дослідити алгоритми розпаралелювання обчислень для створення нової інформаційної технології розв’язання на суперкомп’ютерах деяких класів складних дискретних оптимізаційних задач.

 

0113U000851

 

 

2013

 

 

д.ф.-м.н.

Шило В.П.

 

 

 

Комп’ютерні технології для задач розміщення і покриття: моделі, методи та програмне забезпечення.

 

0113U000852

 

 

2013-2014

 

 

д.ф.-м.н.

Шило В.П.

 

 

 

Розробити технологію та провести за допомогою суперкомп'ютера СКІТ моделювання фільтрації підземних вод в багатокомпонентних геологічних середовищах. Етап 1. Розробка математичних моделей, обчислювальних схем та алгоритмів розв'язання задач фільтрації води в багатокомпонентних геологічних середовищах в просторово-плановій постановці.

 

0113U001897

 

 

2013

 

 

академік НАНУ

Дейнека В.С.

 

 

 

Розвиток високопродуктивного середовища сховища даних петабайтного масштабу для суперкомп’ютерного комплексу СКІТ Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

 

0113U002499

 

 

2013

 

 

академік НАНУ

Сергієнко І.В.

 

 

 

Комплекс енергозбереження Ресурсного центру Українського національного гріда.

 

0113U002500

 

 

2013

 

 

к.ф.-м.н.

Тульчинський В.Г.

 

 

 

Розвиток національного ресурсного грід-центру на базі Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

 

 

 

 

2013

 

 

академік НАНУ

Сергієнко І.В.

 

 

 

Розробка та впровадження інтелектуальних інформаційних технологій грід-обчислень для математичного моделювання процесів, що протікають при зварюванні та споріднених процесах.

 

 

2013

 

 

д.ф.-м.н.

Хіміч О.М.

 

 

 

Розробити і дослідити інформаційні технології розв’язання задач комбінаторної оптимізації підвищеної складності для суперкомп’ютерів СКІТ.

 

 

2013

 

 

д.т.н.

Гуляницький Л.Ф.

 

 

 

Розробка алгоритмів та програмних моделей для аналізу телевізійних та тепловізійних зображень

 

 

2013

 

 

чл.-кор. НАНУ

Боюн В.П.

 

 

 

Технологічні засади побудови онтолого-керованих сервіс-орієнтованих архітектур для Грід-середовища.

 

 

2013

 

 

академік НАНУ Палагін О.В.

 

 

 

Створення та дослідження нових нанобіоматеріалів на основі рекомбінантних одноланцюгових антитіл та наноструктурованих підкладинок для нанобіосенсорної імунодіагностики. Етап 4. Розробка технології підкладок для біосенсорів з осадженням в пори анодного оксиду наночастинок металів.

 

 

2013

 

 

Лебедєва Т.С.

 

 

 

Розробка метрологічного забезпечення та дослідна експлуатація готових до впровадження інтелектуальних сенсорних приладів на основі реєстрації та аналізу магнітних, електричних та оптичних сигналів. I етап - Розробка методик експлуатаціії сенсорних приладів і підготовка до їх метрологічної атестації. Дослідна експлуатація приладів. 

 

 

2013

 

 

академік НАНУ

Войтович І.Д.

 

 

 

Мультисенсорна технологія експрес-діагностики стану рослин

 

 

2013

 

 

д.т.н.

Романов В.О.

 

 

 

Створення засобів аналізу і синтезу невербальних елементів української жестової мови

 

 

2013-2014

 

 

к.т.н.

Тернов А.С.

 

 

 

Розробити математичне та програмне забезпечення багатоваріантного моделювання просторових процесів зміни напружено-деформованого стану багатокомпонентних середовищ

 

 

2013-2014

 

 

Білоус М.В.

 

 

 

Створення інтелектуальної сенсорної мережі для аграрного виробництва на основі трансдисциплінарних підходів

 

 

2013-2014

 

 

Сарахан Є.В.

 

 

 

Розробка методів і засобів віртуального проектування роботів-розвідників для виявлення та ліквідації техно-екологічних подій

 

 

2013-2014

 

к.т.н.

 

Писаренко Ю.В.

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта
@incyb.kiev.ua

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні