Контакти Карта сайту

Проекти

Наукова тематика iнституту 2016 рік


Назва теми НДР чи завдання (проекту) наукової програми НАН України
 Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ)

Термін виконання (роки)

Керівник

Розробити нові методи та засоби ефективної верифікації та розробки складних інформаційних систем на основі символьного інсерційного моделювання, дедуктивних методів та методів штучного інтелекту.
0113U000072

2013-2017

академік НАНУ
Летичевський О.А.

Розробити  методи  та алгоритми розв’язання задач оптимального комбінаторного розпізнавання для систем контрольно-пошукового типу
0112U002412

2012-2016

д. ф.-м. н.
Донець Г. П

Розробити теоретичні основи та методи створення корпоративних розподілених інформаційних технологій на засадах моделі хмарних обчислень
0113U003145

2013-2017

академік НАНУ
Кривонос Ю.Г.

Розробити субградієнтні алгоритми розв’язання задач оптимізації з гарантованою точністю
0114U001055

2014-2016

д. ф.-м. н.
Стецюк П.І.

Розробити методи аналізу та моделювання багатоканальних систем обслуговування немарковського типу з характерними особливостями структури та функціонування.
0114U002092

2014-2018

академік НАНУ
Коваленко І.М.

Розробити методи аналізу, оптимізації й моделювання стохастичних систем  із застосуванням до проблем економіки, фінансової та страхової математики
0112U000744

2012-2016

чл.-кор. НАНУ
Кнопов П.С

Розробити і дослідити теоретичні засади системного аналізу нестаціонарних процесів руху рідини в багатокомпонентних суцільних середовищах з різнорідними складовими.
0112U001428

2012-2016

д. ф.-м. н.
Галба Є.Ф.

Розробити нові математичні моделі та методи дискретної оптимізації для розв'язання на суперкомп'ютерах складних задач різної природи.
0113U001408

2013-2017

академік НАНУ
Сергієнко І.В.

Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки
0114U000357

2014-2018

академік НАНУ
Задірака В.К.

Розробити моделі та методи ведення надвеликих інформаційних сховищ з розвиненим контент-аналізом
0112U000746

2012-2016

к.ф.-м.н.
Тульчинський В. Г

Розробити і дослідити математичні моделі розріджено-розподіленого подання і динамічного перетворення інформації в кібернетичних системах
0114U001054

2014-2018

к.ф.-м.н.
Тульчинський В.Г.

Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних
0114U002091

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Хіміч О.М.

Розробити теоретичні засади побудови інтелектуальних мультиагентних систем, що функціонують в нечіткому середовищі
0112U004514

2012-2016

д. ф.-м. н.
Єршов С.В.

Розробити методи планування метаевристичних стратегій та моделі підтримки сценаріїв оптимізаційно-імітаційних експериментів
0115U000158

2015-2019

д. ф.-м. н.
Пепеляєв В.А.

Створити математичні моделі, методи та інформаційні технології вилучення знань з великих баз даних на основі інформації, отриманої при моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму людини
0116U004561

2016-2020

Петрухін В.О.

Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності за наявності обмежень різного типу
0114U001052

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити і дослідити математичні моделі механізмів взаємодії функціональних систем організму та методи інтеграції їх математичних моделей для підтримки надійності та безпеки життєдіяльності людини в екстремальних умовах
0114U002568

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей
0114U002093

2014-2018

д. ф.-м. н.
Гладкий А.В.

Розробити математичні методи розв'язання складних проблем комбінаторної оптимізації, інтелектуального аналізу та захисту даних із використанням  суперкомп'ютерів.
0112U001427

2012-2016

академік НАНУ
Сергієнко І.В.

Розробити динамічні моделі та інформаційні технології інтелектуального сприйняття відеоінформації, пошуку об’єктів за ознаками та слідкування за ними
0116U004560

2016-2020

чл.-кор. НАНУ
Боюн В.П.

Розробити теоретичні основи, методи та засоби інформаційних технологій підтримки трансдисцплінарних досліджень.
0114U001056

2014-2018

академік НАНУ
Палагін О.В.

Розробити і дослідити нові інформаційно-діагностичні технології на основі реєстрації та аналізу сигналів різної природи
0114U000356

2014-2018

д.т.н.
Прімін М.А.

Розробити нові інформаційні технології моделювання, дослідження і проектування комп'ютерних засобів та систем для експрес-діагностики стану біологічних і фізичних об'єктів
0113U003149

2013-2017

д.т.н.
Романов В.О.

Розробити методи моделювання біологічних послідовностей та процесів на основі апарату активних частинок
0114U000359

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Гупал А.М.

Розробити теоретичні та методологічні основи побудови технологій віртуального оточення і візуалізації для наукових досліджень
0114U000364

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Гупал А.М.,
к.т.н. Горін Ф.М.

Розробити теоретичні основи і методи  напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління.
0114U000355

2014-2018

д.т.н.
Яковлєв Ю.С.

Розробити теоретичні основи моделювання багаторівневих біотехнічних та природотехнічних систем для рішення задач складних міждисциплінарних досліджень
0114U000361

2014-2018

д. ф.-м. н.
Писаренко В.Г.

Розробити формальні методи для автоматизованого тестування та верифікації систем критичних щодо безпеки
0116U004559

2016-2018

академік НАНУ
Летичевський О.А.

Розробити методи та алгоритми моделювання дисбалансних  процесів в економіці України
0114U000362

2014-2016

д. ф.-м. н.
Донець Г.П

Розробити інформаційну технологію для моделювання і розпізнавання елементів жестової комунікації
0115U00 2572

2015-2017

академік НАНУ
Кривонос Ю.Г.

Розробити програмні засоби для субградієнтних алгоритмів з перетворенням простору та  прикладних задач оптимізації
0116U004558.

2016-2018

д. ф.-м. н.
Стецюк П.І.

Розробити математичні моделі та алгоритми керування взаємодіючими транспортними потоками
0115U002074

2015-2017

академік НАНУ
Коваленко І.М.

Розробити математичні моделі і методи для підтримки ефективних рішень щодо безпечного функціонування складних технічних та соціально-економічних систем в умовах ризику та невизначеності
0115U000156.

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Кнопов П.С.

Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування.
0116U004557

2016-2018

академік НАНУ
Задірака В.К.

Розробити методичне забезпечення оцінювання програмного продукту на різних етапах життєвого циклу з функцією управління якістю
0114U000358

2014-2016

к.ф.-м.н.
Тульчинський В.Г.

Розробити енергоефективні проблемно-орієнтовані високопродуктивні обчислювальні архітектури та базове системне програмне забезпечення суперкомп’ютерів
0114U001053

2014-2016

к.ф.-м.н.
Тульчинський В.Г.

Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язання задач науки і інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури.
0115U000157

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Хіміч О.М.

Створити інформаційні технології  моніторингу функціональних і адаптивних резервів організму на основі використання мобільних гаджетів, датчиків та сервісів мережі Інтернет
0114U001517

2014-2016

д.т.н.
Петрухін В.О.

Розробити алгоритми керування рухом для підтримки прийняття рішень в умовах ігрової взаємодії
0115U000159

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити математичні моделі. та методи дослідження процесів  реабілітації організму людини після  роботи  в екстремальних умовах
0115U002573

2015-2017

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А.О.

Розробити інформаційну технологію дослідження динаміки локально-нерівноважних геоміграційних процесів на базі сучасних паралельних обчислювальних систем
0115U000160

2015-2017

д.т.н.
Булавацький В.М.

Розробити системні засоби персоналізації інформації на основі стеганографії та комбінаторних моделей українського ключа-аутентифікатора
0114U001050

2014-2016

д.т.н.
Гуляницький Л.Ф.

Розробити апаратно-алгоритмічні засоби безпечної передачі мультимедійної інформації в комп’ютерних мережах
0114U002567

2014-2018

д.т.н.
Алішов Н.І.

Розробити основи та методику проектування обчислювальних систем, які розвиваються, на базі продукційних моделей
0115U000161

2015-2017

академік НАНУ
Палагін О.В.

Розробити  засоби  неінвазивної діагностики на основі реєстрації  і обробки надслабких магнітних сигналів
0115U000162

2015-2017

д.т.н.
Прімін М.А.

Розробити і створити систему дистанційного моніторингу для оцінки стану людини в умовах надзвичайних ситуацій
0116U004556

2016-2018

д.т.н.
Романов В.О.

Розробити методи реалізації онтолого-керованої підтримки  прийняття рішень для безпеки продуктів харчування
0114U000363

2014-2018

чл.-кор. НАНУ
Гупал А.М.

Розробити методи і апаратно-програмні засоби для підвищення продуктивності технологічних комп'ютерних систем
0116U004555

2016-2018

д.т.н.
Яковлєв Ю.С

Розробити інтелектуальну технологію оперативного моніторингу та прийняття  оптимальних рішень в системах природокористування
0116U004562.

2016-2018

д. ф.-м. н.
Писаренко В.Г

Розробити методи добування даних і знань із застосуванням  інтелектуальних агентів у надвеликих і гетерогенних сховищах даних із верифiкацiєю дедуктивними методами створюваних агентів
0112U000740

2012-2016

академік НАНУ
Летичевський О. А

Розробити математичні моделі, методи та алгоритми дослідження інтелектуальної комунікаційної інформації
0112U000741

2012-2016

академік НАНУ
Кривонос Ю.Г.

Розробити на основі нових теоретичних результатів методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах
0112U000743

2012-2016

академік НАНУ
Коваленко І.М.

Розробити та дослідити чисельні алгоритми системного аналізу стану багатокомпонентних середовищ
0112U002413

2012-2016

академік НАНУ
Сергієнко І.В

Розробити нові математичні моделі та методи для створення інформаційних технологій розв’язання задач дискретної оптимізації трансобчислювальної складності
0112U002251

2012-2016

академік НАНУ
Сергієнко І. В.

Розробити теоретичні засади інформаційних технологій на основі нечітких мультиагентних моделей аналізу даних, комбінаторної оптимізації та розподілених процесів в екології
0112U001429

2012-2016

д.ф.-м.н.
Єршов С.В.

Розробити методи  нелінійного стохастичного аналізу та моделювання із застосуванням до задач оцінювання,  оптимізації та прогнозування.
0112U000747

2012-2016

чл.-кор. НАНУ
Кнопов П.С.

Розробити методи керування динамічними процесами в умовах невизначеності та ігрової взаємодії
0112U000748

2012-2016

чл.-кор. НАНУ
Чикрій А. О.

Розробити методологію, засоби та способи організації селективного сприйняття та високопродуктивної обробки відеоінформації в системах реального часу
0112U001433

2012-2016

чл.-кор. НАНУ
Боюн В. П.

Розробити теоретичні засади, методи та інформаційні технології побудови комп‘ютерних засобів та систем на основі інтегрованого використання методів обробки знань, редукційного паралелізму та ре конфігурування
0112U002255

2012-2016

академік НАНУ
Палагін О. В.

Дослідження магнітних, оптичних і електричних сигналів фізичних і біологічних об’єктів та їх використання для побудови інформаційних систем і сенсорних мереж.
0112U002415

2012-2016

д.т.н.
Прімін М.А.

Розробити інструментарій керування даними робочого проекту при моделюванні режиму фільтрації підземних вод на великих територіях
0116U002758.

2016

Білоус М.В.

Розробка алгоритмів обробки, кодування, аналізу та передачі сенсорних даних для складання трьохвимірних карт місцевості в задачах орієнтації мобільних роботів і беспілотних апаратів.
0116U002757

2016

Шевчук  Б.М.

Розробити методи аналізу потокових шифрів
0115U001573

2015-2016

академік НАНУ
Коваленко І. М.

Розробити портативні програмно-апаратні комплекси для визначення глибини шокового стану у польових умовах для військової медицини. 2-етап. Проведення оцінки відповідності вимогам технічному регламенту та клінічних випробувань ЕКГ-фотометричного комплексу, розробка експлуатаційної документації.
0116U006077

2016

к.м.н.
Чайковський  І.А.

Розробка алгоритмів ідентифікації типізованих рухомих компонентів жестового мовлення в тематичних словниках української жестової        мови
0115U005214

2015-2016

Тернов А.С.

Розробити математичне та програмне забезпечення скінченно-елементного моделювання просторових процесів з використанням квадратичних базисних функцій
0115U005211

2015-2016

Білоус М.В.

Розробка методів ідентифікації та оптимального керування інформаційно-комунікаційними стохастичними системами
0115U005213

2015-2016

Біла Г.Д.

Розробка та дослідження методів інтеграції алгоритмів класу нерозкривних шифрів в сучасні розподілені інформаційні системи
0115U005266

2015-2016

Марченко В.А.

Створення інтелектуальної сервіс-орієнтованої системи моніторингу стану сільськогосподарських         культур
0115U005212

2015-2016

Груша В.М.

Розробка метрологічного забезпечення та дослідна експлуатація готових до впровадження інтелектуальних сенсорних приладів на основі реєстрації та аналізу магнітних, електричних та оптичних сигналів. IV етап “Удосконалення приладів у відповідності з вимогами експлуатації. Узгодження  документації на сенсорні прилади з виробниками і коректування документації. Аналіз потреб в сенсорних приладах і їх рекламування"
0116U002760.

2016

д.т.н.
Прімін М.А.

Мультисенсорна технологія експрес-діагностики стану рослин
0116U002759

2016

академік НАНУ
Палагін О.В.

Розробка і підготовка до серійного виробництва розподілених інтелектуальних біосенсорів для захисту довкілля
0115U000885

2015-2016

д.т.н.
Романов В.О.

Розробка моделей та методів оптимального завантаження енергоблоків ОЕС України та їх реалізація на основі паралельних обчислень. Етап 1. Розроблення математичних моделей, алгоритмів та програмного забезпечення для задач  знаходження навантажень енергоблоків без їх відключень
0116U006078

2016

академік НАНУ
Сергієнко І. В.

Перша черга впровадження розподіленої інформаційної технології підтримки  науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАНУ) Розділ 1. Перша черга впровадження  РІТ НОД НАН України
0116U006079

2016

академік НАНУ
Кривонос Ю.Г.

Розробка спеціалізованого програмно-апаратного комплексу для розв"язання задач тривимірного моделювання динамічних сцен (Хмарна кіностудія)
0116U006076

2016

академік НАНУ
Сергієнко І. В.

Розвиток, впровадження та супроводження функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України
0116U006080

2016

академік НАНУ
Кривонос Ю.Г.

Створення проблемно-орієнтованих систем онтологічного аналізу і синтезу складних об"єктів нової техніки

2016

академік НАНУ
Палагін О. В.

Розробити технологію моделювання режиму фільтрації підземних вод України на комп"ютерах гібридної архітектури

2016

Білоус М.В.

Розвиток ресурсного центру УНГ на базі суперкомп'ютерів СКІТ Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України та його інтеграція у Федеративну хмару EGI

2016

академік НАНУ
Сергієнко І. В.

Розробка комп"ютерних та нового покоління високопродуктивних програмних засобів моделювання і прогнозування стану та ресурсу відповідальних зварних конструкцій.

2016

чл.-кор. НАНУ
Хіміч О.М.

 

ДОГОВОРИ 2016

 

Розробка методів,алгоритмів і програмного забезпечення стеганографічного аналізу та ефективних за швидкодією базових асиметричних криптографічних перетворень
Договір № 75 Циркон

25.07.2012-12.2016

академік НАНУ
Задірака В.К.

Розробка конструкторської документації на комплект апаратури для модернізації електронно-обчислювальної машини 1В57-31
Договір 1777

07-2015-03-2016

к.ф.-м.н.
Тульчинський В.Г.

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні