Контакти Карта сайту

Інновації

Інноваційні розробки інституту в 2014 році

 

Назва розробки

Керівник 

Результати розробки 

Розробка розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України. Розділ 1. Розробка та дослідна експлуатація першої черги розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАНУ)

 

академік

Кривонос Ю.Г.

Створена та впроваджена у дослідну експлуатацію перша черга розподіленої інформаційної технології підтримки науково–організаційної діяльності НАН України (РІТ НОД НАНУ), що забезпечує ведення суб’єктами РІТ НОД НАНУ основних документів НДР і ДКР НАН України; здійснено створення та технологічне ведення Банку даних РІТ НОД НАНУ у складі наступних БД: “Нормативно–довідкової інформації”,  “Установи НАН України”, “Керівники установ, члени дирекції, наукові керівники та відповідальні виконавці НДР і ДКР НАН України”, “Державні цільові програми та конкурсні програми НАН України”, “Науково–дослідні роботи НАН України”; здійснений перехід із засобів автоматизації, що використовувались до розробки РІТ НОД НАНУ, на роботу в моделі сервіс–орієнтованої архітектури розподілених інформаційних систем з використанням веб–сервісів зі збереженням даних, накопичених в попередніх системах. Створена РІТ НОД НАНУ реалізована на теоретичних засадах побудови моделей життєвого циклу обробки структурованого електронного документу, як базового інформаційного об’єкту проектування, розробки, функціонування та супроводження розподілених інформаційних технологій (РІТ) і відповідає сучасним тенденціям в галузі ІТ.

Представлені результати перспективні для подальших досліджень, розробки і впровадження РІТ в галузі інформатизації наукових організацій НАН України, державних установ, органів влади та крупних територіально розгалужених організацій.

 

Розробка програмних засобів оптимального проектування енергетичних котлоагрегатів при реконструкції та модернізації ТЕС з урахуванням альтернативних режимів експлуатації

 

д.ф.-м.н.

Стецюк П.І.

На основі реалізованої раніше ефективної схеми розв’язання однорежимної задачі сформована математична модель, що враховує довільну кількість альтернативних режимів; розроблено програмне забезпечення для вирішення узагальнених задач оптимального проектування котлоагрегатів докритичного тиску; прототип програмних засобів передано в дослідну експлуатацію в Харківське ЦКБ «ЕНЕРГОПРОГРЕС»;  досліджені особливості розглянутих задач, отримані результати можуть бути застосовані до задач оптимізації конструкцій інших складних технічних об'єктів.

Отримані результати пропонується використовувати у наступних розробках: програмних засобів розв’язання задач оптимального проектування для інших типів котлоагрегатів; прискорених алгоритмів розв'язання задач оптимального проектування; методів і програмних засобів автоматичного визначення штрафних коефіцієнтів; реалізації на кластері «СКІТ» алгоритмів розв'язання задач оптимального проектування в частково-цілочисельній постановці.

Розробка пристрою обробки відеоданих для автоматичного супроводження об"єкта, визначеного у зображенні оператором

 

чл.-кор. НАНУ

Боюн В.П.

Розроблені алгоритми функціонування пристрою для автоматичного супроводження точки об’єкту, визначеної на зображенні оператором, зокрема алгоритми лінійної та нелінійної фільтрації зображення від завад, підвищення контрасту та різкості зображень, виділення контурного зображення та обчислення статичних характеристик об’єктів, пошуку і розпізнавання об’єктів з частково спотвореною формою,  слідкування за окремими точками рухомих об’єктів; розроблені структурна, функціональна та електрична схеми пристрою обробки відеоданих для автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором; надані для впровадження алгоритми та схеми пристрою розроблені з врахуванням використання їх в діючій системі управління реального об’єкта оборонного призначення, що дозволить розширити функціональні можливості та підвищити ефективність системи управління; вказані напрямки підвищення продуктивності пристроїв обробки відеоданих, які дозволять проводити більш складну обробку зображень в реальному часі. Результати роботи будуть використані при розробці відеоприладів і систем спостереження спеціального призначення, що серійно виробляються на Державному підприємстві НВК «Фотоприлад» для оснащення  бронетанкової та іншої військової техніки, на що отримано відповідний акт використання результатів роботи;

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні