Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

 

Основні результати академіка НАНУ І.В. Сергієнка та його учнів в області обчислювальної математики та інформаційних технологій моделювання і дослідження процесів різної природи полягають, зокрема, у створенні нових математичних моделей стаціонарних і динамічних процесів, що функціонують в неоднорідних середовищах із включеннями, взаємодіючих процесів. Досліджені широкі класи математичних моделей та чисельних методів для вивчення хвильових процесів в неоднорідних необмежених областях. На основі побудованих нових класичних узагальнених задач, що визначені на класах розривних функцій, розроблено теорію оптимального керування багатокомпонентними розподіленими системами та досліджено їх оптимальну керованість.

 

Отримані теоретичні результати є базою інформаційних технологій з аналізу, контролю, прогнозу та управління полями різної фізичної природи і процесами в складних інженерних об’єктах та середовищах. Розроблено нові інформаційні технології дослідження сучасних проблем екології, економіки, управління, енергетики, захисту навколишнього природного середовища, меліорації та водного господарства, інших предметних областей на суперкомп’ютерах, обчислювальних мережах та комплексах.

 

Частина результатів цього напряму знайшла відображення в монографіях: «Інформатика та комп’ютерні технології» (К.: Наук. думка, 2004. – 432 с.); «Моделирование  переходной экономики: модели, методы, информационные технологии» (співавтор - М.В. Михалевич; К.: Наук.думка, 2005. – 671 с.); «Модели и методы решения задач в неоднородных средах» (співавтор - В.С. Дейнека; К.: Наук. думка, 2001. - 606 с.); «Optimal Control of Distributed Systems with Conjugation Conditions» (співавтор - В.С. Дейнека; New York: Kluwer Akademic Publishers, 2005. - 400 с.); «Численно-аналитические методы исследования волновых процессов» (співавтори - А.В. Гладкий, В.В. Скопецький; К.: Наук. думка, 2001. - 452 с.).

 

Наприкінці 60-х років І.В. Сергієнко зацікавився проблемою автоматизації процесів обробки та аналізу даних математичними методами, передусім методами теорії ймовірностей та математичної статистики. За його баченням, комп’ютеризація цих складних наукомістких процесів має здійснюватись на основі накопичення різносторонніх знань спеціалістів - як теоретичного, так і практичного характеру, а також забезпечувати інтегровану обробку даних найефективнішими методами в конкретних предметних областях. Вироблені проектні рішення щодо організації обчислень на базі знань щодо архітектури систем зі спіральною моделлю життєвого циклу та використання «накопиченого досвіду» експлуатації дослідних екземплярів програмних систем тощо були оригінальні і перспективні. Подальший розвиток ці ідеї отримали в процесі реалізації автоматизованих систем обробки даних на ЕОМ нових поколінь із потужнішими технічними засобами, новими операційними середовищами та системами програмування. В результаті була розроблена інформаційна технологія, спрямована на автоматизацію процесів побудови таких систем, включаючи процеси удосконалення та модернізації (інструментальні системи CASE APS, Сігма Стат, MacroProg).

 

Останнім часом такий підхід поширено на комп’ютеризацію проблем у неформалізованих предметних областях знань, на розробку так званих нечітких інформаційно-діагностичних технологій. Основною їх складовою є інтелектуальні системи, що використовують логічне виведення висновків (як спосіб розв’язання задач), зокрема, логіко-ймовірнісні методи виведення у нечіткому інформаційному просторі. Започаткований також новий підхід на базі моделе-орієнтованих архітектур до створення нечітких програмних систем.

 

Цей напрям досліджень широко висвітлений в численних публікаціях, зокрема, в монографії «Пакеты программ анализа данных: технология разработки» (співавтор - І.М. Парасюк; М.: Финансы и статистика, 1988. - 159 с.).

 

Під керівництвом І.В. Сергієнка на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України було завершено створення Кібернетичного центру НАН України - провідного наукового центру з інформатики у світі, який визначений в нашій країні головною державною організацією з проблем інформатизації і виконує функції міжвідомчого координування. Ідея створення такого центру була висунута в свій час В.М. Глушковим і почала реалізовуватися в 1993 році ще під керівництвом В.С. Михалевича (були створені два інститути). В нинішній час до складу Кібернетичного центру НАН України входить шість інститутів: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (базова організація центру), Інститут математичних машин і систем НАН України, Інститут програмних систем НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

І.В. Сергієнко – президент Української федерації інформатики (УФІ), яка прийнята в міжнародну організацію СЕРІS (функціонує при Європейському Союзі). Це дає право УФІ організовувати курси навчання комп’ютерній грамотності для спеціалістів різних профілів з можливістю видавати в разі необхідності сертифікати про комп’ютерну грамотність фахівцям різних профілів при їх працевлаштуванні як в Україні, так і за кордоном. За відсутності такого сертифіката нерідко наші лікарі, інженери, інші спеціалісти змушені виконувати некваліфіковану працю.

 

І.В. Сергієнко – голова Національного Комітету України з інформатики. Голова наукових рад НАН України «Інтелектуальні інформаційні технології» та з проблеми «Кібернетика», головний редактор міжнародного наукового журналу «Кібернетика і системний аналіз» та журналу «Комп’ютерна математика», член редколегій ряду журналів.

 

Він автор багатьох патентів в області інформатики та застосувань методів кібернетики для обробки і захисту інформації. Керівник та виконавець низки міжнародних проектів в області інформатики.

 

Під науковим керівництвом І.В. Сергієнка у 2004-2005 роках в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України розроблено сімейство суперкомп’ютерів СКІТ та більше 20 інформаційних комп’ютерних технологій для них, завдяки чому Інститут увійшов до складу передових фірм світу, що спроможні самостійно розв’язувати надскладні задачі державного значення. Це стосується і задач ринкової економіки, і різноманітних проблем управління, і розвитку самої науки (інформатики, біології, медицини, енергетики, освоєння космосу та ін.), і задач оборонного комплексу, захисту інформації в комп’ютерних мережах та інших галузей. Частина результатів цього напряму відображена, зокрема, в монографіях: «Виклики часу в кібернетичному вимірі» (К.: Академперіодика, 2007. – 274 с.), «Оптимальные процедуры распознавания» (співавтор - А.М. Гупал; К.:Наукова думка, 2008. – 232 с.), «Задачі оптимального проектування надійних мереж» (співавтори - Н.З. Шор та ін.; К.: Наукова думка, 2005. – 230 с.), «Уроки академіка Глушкова» (К.: Академперіодика, 2008. – 127 с.), «Методи оптимізації та системного аналізу для задач трансобчислювальної складності» (К.: Академперіодика, 2010. – 296 с.). (New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, 2012, – 226 p.).

 

І.В. Сергієнко - член ряду міжнародних організацій, що координують діяльність в галузі інформатики в різних країнах світу. Академік міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, член Американського математичного товариства.

 

Про високий рівень наукових досліджень, що здійснюються в останні роки в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України під керівництвом І.В. Сергієнка, свідчать численні гранти, які одержують вчені Інституту від міжнародних організацій і установ. До речі, починаючи з 2005 року, щорічно на конкурсній основі науковці і студенти старших курсів університетів США проходять стажування в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та в навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України.

 

І.В. Сергієнко - іноземний член Російської академії наук. Йому присвоєно звання Почесного професора Московського фізико-технічного інституту, Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, ступінь Почесного доктора Київського національного університету імені Т. Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Дніпропетровського національного університету, Запорізького національного університету, Міжнародного Соломонового університету, Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Ужгородського національного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Української інженерно-педагогічної академії

І.В. Сергієнко - почесний академік Академії наук вищої школи України, член математичного товариства США, „Почесний дослідник ІТНЕА” (Institute for Information Theories and Applications, Болгарія).

 

З ініціативи вчених Університету Колорадо (США), Техаського А&М університету (США), Університету Флориди (США), з якими співпрацюють учені Інституту і особисто І.В. Сергієнко, в 2006 році відбулася міжнародна конференція з проблем оптимізації, присвячена ювілею І.В. Сергієнка, та вийшов спеціальний випуск журналу «Global Optimization». І.В. Сергієнко – соросівський професор.

 

Заслужений діяч науки і техніки (1991 р.). Лауреат Державних премій в галузі науки і техніки: України (1972 р., 1993 р., 1999 р., 2005 р.), СРСР (1981 р.), премії Ради Міністрів СРСР (1982 р.). Нагороджений орденом Дружби народів та орденами «За заслуги» I, II, та III ступенів. Чотири рази відзначений преміями НАН України, що носять ім’я видатних учених – імені В.М. Глушкова (1986 р.), імені С.О. Лебедєва (1997 р.), імені В.С. Михалевича (2002 р.), імені А.О. Дородніцина (2007 р.). Нагороджений Почесними відзнаками Президента України (1996 р.), Президії Верховної Ради України (1986 та 2004 р.р.),  та Кабінету міністрів України (2000 р.).

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні