Контакти Карта сайту

Основнi результати

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

1. Побудовано та обгрунтовано ряд нових субградієнтних методів з перетворенням простору для знаходження точки мінімуму опуклої функції при відомому оптимальному значенні функції. Для перетворення простору використовуються одноранговий еліпсоїдальний оператор та доортогоналізуючий одноранговий оператор. Збіжність методів базується на зовнішній апроксимації множини екстремумів еліпсоїдами спеціального типу з монотонним зменшенням їхнього об’єму.

 

Стецюк П.И. r-алгоритмы и эллипсоиды // Кибернетика и системный анализ. – 1996. – №1. – C. 113-134.

Стецюк П.И. Ортогонализующие линейные операторы в выпуклом программировании // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – №3. – C. 97–119 (Часть I). – 1997. – N5. – C.111–124 (Часть II).

 

2. Досліджено алгоритми знаходження лагранжевих (двоїстих) оцінок у квадратичних неопуклих задачах, використання функціонально надлишкових обмежень для поліпшення точності цих оцінок. Методика перевірена для поліноміальних задач та ряду NP-повних екстремальних задач на графах.

 

Шор Н.З., Стецюк П.И. Использование модификации r-алгоритма для нахождения глобального минимума полиномиальных функций // Кибернетика и системный анализ. – 1997. – №4. – C. 28–49.

Shor N.Z.  and Stetsyuk P.I. Lagrangian bounds in multiextremal polynomial and discrete optimization problems // Journal of Global Optimization. –2002 – №23. – P. 1-41.

 

3. Запропоновані та реалізовані алгоритми фейєрівського типу з перетворенням простору для розв’язання опуклої задачі допустимості (Convex Feasіbіlіty Problem). Показано їх ефективність при розв’язанні  задач з яружними особливостями.

 

Стецюк П.И. Об одном методе для нахождения допустимой точки выпуклого неравенства // Теория оптимальных решений. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2000. – С. 3-10.

Стецюк П.И. К методам решения плохообусловленных систем линейных уравнений // Теория оптимальных решений. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2001. – С. 9–15.

 

4. Розроблено математичні моделі, методи та їх програмні реалізації для знаходження пропускних здатностей дуг надійної орієнтованої мережі.

 

Стецюк П.И. Линейная модель для нахождения пропускных способностей компонент надежной сети // Збірник наукових праць "Компьютерна математика. Оптимiзацiя обчислень." – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2001, Т.1. – С. 376–384.

Шор Н.З., Сергієнко І.В., Шило В.П., Стецюк П.I. и др. Задачі оптимального проектування надійних мереж. – К.: Наук. думка, 2005. – 230 с.

 

5. Запропоновано та обгрунтовано нові схеми функціонально надлишкових обмежень в квадратичних булевих задачах. На їх основі отримано ряд результатів для задачі про максимальний розріз графу та максимально незалежну множину вершин графу.

 

Стецюк П.И. О функционально избыточных ограничениях для булевых оптимизационных задач квадратичного типа // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – №.6. – C. 168–172.

Стецюк П.И. Новые модели квадратичного типа для задачи о максимальном взвешенном разрезе графа // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – №1. – C. 63–75. 

П.И.Стецюк, П.М.Пардалос, Д.Л.Крошко О новых лагранжевых двойственных оценках для числа устойчивости графа // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2006. – Выпуск 3. –С. 149–158.

 

6. Доведено ряд нових властивостей оцінок Шора для задачі про максимально незалежну множину вершин графу. Ці результати та використано для побудови програмної реалізації методу знаходження ЛП-орієнтованих верхніх оцінок для графів з тисячами вершин.

 

Стецюк П.И. О новых свойствах оценок Шора для взвешенного числа устойчивости графа // Праці міжнародної конференції "50 років Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України", К.: Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2008. – С. 164–173.

Стецюк П.И., А.П.Лиховид Об ЛП-ориентированных верхних оценках для взвешенного числа устойчивости графа // Кибернетика и системный анализ. – 2009. – №1. – C. 157–170.

 

7. Розроблено алгоритми та програмне забезпечення для багатоекстремальних задач міжгалузевого планування структурно-технологічних змін в перехідній економіці.

 

Сергиенко И.В., Михалевич М.В., Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Межотраслевая модель планирования структурно-технологических изменений // Кибернетика и систем. анализ. – 1998. – №3. – C. 3-17.

Сергиенко И.В., Михалевич М.В., Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Модели и информационные технологии для поддержки принятия решений при проведении структурно-технологических преобразований // Кибернетика и систем. анализ. – 2009. – №2. – C. 26-49.

 

8. На основі прямої і двоїстої статичних моделей Леонтьєва побудована квадратична екстремальна задача знаходження нормованих структур кінцевого продукту та доданої вартості з метою максимізації національного доходу. Показано, що для продуктивної матриці Леонтьєва задача завжди має розв’язок. Для продуктивної і нерозкладної моделі Леонтьєва доведено існування єдиного розв’язку, усі компоненти якого є додатніми. Отримані результати можуть бути використані для дослідження зв'язку між структурою кінцевого продукту та доданої вартості в міжгалузевих балансових моделях.

 

Стецюк, П.И., Кошлай Л.Б. Оптимальная нормированная структура спроса и добавленной стоимости в продуктивной модели Леонтьева // Кибернетика и системный анализ, 2010. – № 5. – С. 51-59.

Стецюк П.И., Кошлай Л.Б. Об одной экстремальной задаче для связи прямой и двойственной моделей Леонтьева // Спектральные и эволюционные задачи. – 2011. – Т. 21. – № 2. – С. 164-169.

 

9. Розроблено математичні моделі, алгоритми та програмне забезпечення для задач  оптимізації електричних навантажень паралельно працюючих енергоблоків у  енергосистемі з можливістю керування завантаженням (маневреністю) окремого сімейства енергоблоків.

 

Стецюк П.І. Журбенко М.Г. Лиховид О.П. Математичні моделі та програмне забезпечення в задачах енергетики. – К.: ПП «Ательє «Поліграфічний комплекс», 2012. – 64 с.

http://www.icyb.kiev.ua/file/d120-energy/SteZhuLi2012.pdf

 

Математические и программные средства моделирования и оптимизации динамической загрузки мощностей энергосистемы / П.И. Стецюк, А.П. Лиховид, Б.М. Чумаков, А.Ю. Видил, А.В. Пилиповский // Отчет о научно-исследовательской работе № гос. регистрации 0107U004963. – Киев: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украини, 2009. – 136 с

http://www.icyb.kiev.ua/file/d120-energy/Ot2009-2mb.pdf

 

 

 

Публікації

 

Програмне забезпечення

 

Презентації

 

 

 


 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні