Контакти Карта сайту

2010 рiк

 

Наукова тематика iнституту

2010 рік

 

 

Назва теми. Державний реєстраційний номер

 

 

Строк виконання

 

Науковий керівник

Відомча тематика НАН України

 

   

Розробити та дослідити ефективні методи специфікації та генерації безпечних систем у техногенному середовищі
0108U000105

 

 2008-2012

академік НАНУ

Летичевський О.А

Розробити теорію та методи інсерційного моделювання та верифікації багаторівневих взаємодіючих систем
0108U000106

 2008-2012

академік НАНУ

Летичевський О.А

Розробити теоретичні основи для створення паралельних ефективних алгоритмів розв’язання задач на графах великого об’єму
0107U000797

 2007-2011

д. ф.-м. н.

Донець Г.П.

Розробка моделей прогнозування структурних змін в економіці України
0108U000279

 2008-2010

д. ф.-м. н.

Донець Г.П.

Розробити методологічний та технологічний інструментарій створення розподілених інформаційних технологій на основі використання типових програмних компонент
0108U001236

 2008-2012

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г

Розробити інформаційну технологію природного інтерфейсу користувача на основі мови жестів
0108U001603

 2009-2011

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г

Розробити математичні та програмні засоби розв’язування деяких класів структурованих задач оптимізації
0108U000280

 2008-2012

к.ф.-м.н.

Стецюк П.І.

Розробити високоточні методи аналізу та оптимізації імовірнісних характеристик резервованих систем і систем з повторними заявками
01074U000798

 2007-2011

академік НАНУ

Коваленко І.М.

Розробити математичні методи оптимального керування стохастичних систем за наявністю залежних спостережень
0107U000630

 2007-2011

д.ф.-м.н.

Кнопов П.С.

Створення методів та програмних засобів для дослідження та ранжування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на потенційно небезпечних об`єктах та виникнення захворювань у ліквідаторів надзвичайних ситуацій
0107U000799

 2007-2011

к.т.н

Яненко В.М.

Розробити і дослідити математичні моделі, методи аналізу та оптимальну керованість багатокомпонентних розподілених систем
0107U000634

 2007-2011

академік НАНУ

Дейнека В.С.

Розробити методи та програмно-алгоритмічні засоби розв’язання задач дискретної оптимізації для створення нових комп’ютерних технологій, у тому числі Grid-технологій.
0108U001237

 2008-2012 академік НАНУ Сергієнко І.В.
Розробити теоретичні основи комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики із заданими значеннями характеристик якості
01084001238

 2008-2012 чл.-кор. НАНУ Задірака В.К.
Розробити високопродуктивні методи аналізу та специфікації просторів атрибутів предметної області для організації обчислень
0107U000800

 2007-2011

чл.-кор. НАНУ

Перевозчикова О.Л.

Розробити комп'ютерні методи дослідження математичних моделей з наближено заданими вихідними даними  
0107U000631

 2007-2011

д. ф.-м.н.

Хіміч О.М

Розробити математичні та програмно-алгоритмічні засоби інтелектуального аналізу даних на основі мережних імовірнісних моделей зв’язків у нечіткому інформаційному просторі
0107U000801

 2007-2011

член-кор. НАНУ

Парасюк І.М.

Розробити теоретичні основи побудови систем розподіленого штучного інтелекту в середовищі мережі Інтернет
0106U000546

 2006-2010

д.т.н.

Петрухін В.О.

Розробити методи інтелектуалізації процесів імітаційного моделювання на основі методології Data Farming 
0110U000067

 2010-2014

д.ф.-м.н.

Пепеляєв В.А.

Розробка методів та алгоритмів керування рухом в умовах протидії та невизначеності”
0108U000281

 2008-2012

чл.-кор. НАНУ

Чикрій А.О.

Розробити та дослідити математичні моделі фармакологічної корекції гіпоксичних станів організму
01074000997

 2007-2011

д.ф.м.н.

Онопчук Ю.М.

Розробити нові системи, математичні моделі та методи дослідження фізико-механічних процесів стосовно проблем охорони навколишнього середовища
0107U000632

 2007-2011

член-кор. НАНУ

Скопецький В.В.

Розробка теоретичних основ та принципів побудови інтелектуальних відеокомп’ютерних технологій та систем реального часу
0106U000319

 2006-2010

член-кор. НАНУ

Боюн В.П.

Розробити архітектуру мікропроцесора з редукційним паралелізмом організації обчислювального процесу, орієнтованого на задачі керування
0109U001604

 2009-2011

академік НАНУ

Палагін О.В.

Розробити проблемно-орієнтовану реконфігуровну обчислювальну систему
0109U001605

 2009-2011

академік НАНУ

Палагін О.В.

Розробити та провести дослідження формальних моделей та архітектури онтолого-керованих інформаційних систем обробки знань
0109U001606

 2009-2013

академік НАНУ

Палагін О.В.

Розробка засобів та методів моделювання процесів організації та проведення наукових досліджень
0108U001239

 2008-2012

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.,
к.т.н.

Горін Ф.М.


Створити теорію та дослідити методи параметричного відображення руху крові в судинах для медичних інформаційних систем
0107V000422

 2007-2011

д.т.н.

Бех О.Д.

Розробити математичні моделі та створити інструментальні засоби для дослідження й аналізу слабких магнітних полів з орієнтацією на діагностичні системи різного призначення
0107U000633

 2007-2011

д.т.н.

Прімін М.А.

Розробити, дослідити та впровадити методи побудови технічних засобів та інформаційних систем для медичної діагностики на основі наноелектронних та молекулярних технологій
0108U001240

 2008-2012

чл.-кор. НАНУ

Войтович І.Д.

Розробити теоретичні основи і структурні принципи побудови віртуальних центрів онтолого-керованого проектування комп’ютерних пристроїв і систем для медико-екологічних та промислово-технологічних потреб
0108U000107

 2008-2012

д.т.н.

Романов В.О.

Розробити математичні моделі для пошуку структурних закономірностей запису генетичної інформації на основі статистичного аналізу геномів
0106U000548

 2006-2010

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.

Розробити теоретичні основи та методи побудови інтелектуальних робототехнічних систем, моделювання ситуацій і планування дій роботів
0108U001241

 2008-2012 

д.т.н.

Гладун В.П.

Розробити теорію, алгоритми, методи проектування та створити високопродуктивні обчислювальні системи кластерного типу ”
0108U000282

 2008-2010

к.т.н.

Якуба А.О.

Розробити теоретичні основи організації великих комп’ютерних систем зі складною архітектурою
0108U000283
 2008-2012

д.т.н.

Яковлєв Ю.С.
д.т.н.

Вишинський В.А.


Розробити засоби та методи інтеграції інформаційних технологій моделювання бага-торівневих процесів керування виробництвом
0108U001242

 2008-2012

академік НАНУ

Палагін О.В.,
к.т.н.

Тимашов О.О.


Розробка основ технологій інтегрування знань підтримки моделювання та проектування інтелектуалізованих систем спеціального призначення

 

 2008-2012

д.ф.-м.н.

Писаренко В.Г.

Пошукова тематика

 

   
Розробити перспективні інформаційні технології віртуального спілкування користувача з комп’ютером
0108U003513

 2008-2010

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г

Розробка та створення інтелектуального хронофлуорометра з вбудованим радіоканалом для відпрацювання і впровадження нових аграрних технологій
0108U00636 

 2008-2010

д.т.н.

Романов В.О.

Розробка інформаційної технології проблемно-орієнтованих онтолого-керованих систем підтримки прийняття рішень
0108U003514

 2008-2010

чл.-кор. НАНУ

Гупал А.М.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 

   

Цільова наукова програма «Теоретичні основи розробки сучасних комп’ютерних технологій»

 

   
Розробити методи інтелектуалізації інформаційних технологій для оптимізації паралельних обчислень і верифікації дедуктивними методами паралельних програм, що масштабуються
0107U003570

 2007-2011

чл.-кор. НАНУ

Перевозчикова О.Л.

Розробити нові високоефективні математичні засоби інтелектуального інтерфейсу людини з комп’ютерним середовищем
0107U004766

 2007-2011

академік НАНУ

Кривонос Ю.Г

Розробити математичні основи розв’язання задач інформаційної безпеки методами комп’ютерної криптографії та стеганографії
0107U003608
 2007-2011

академік НАНУ

Коваленко І.М.,
чл.-кор. НАНУ

Задірака В.К. 


Розробка комп’ютерних технологій для дослідження соціально-економічних процесів на пізніх стадіях ринкових реформ 
0107U003609

 2007-2011

чл.-кор. НАНУ

Михалевич М.В.

Розробити та дослідити нову інформаційну технологію розв’язання різних класів дискретних оптимізаційних задач трансобчислювальної складності
010740003610

 2007-2011

академік НАНУ

Сергієнко І.В.

Створити та дослідити математичні моделі, методи аналізу та оптимальну керованість стану тіл, що знаходяться під зосередженим впливом
0107U003611

 2007-2011

академік НАНУ

Дейнека В.С.

Розробити нові інформаційні технології для задач оптимального планування експериментів та керування складними стохастичними системами
0107U003612
 2007-2011

член-кор. НАНУ

Мар'янович Т.П., 
академік НАНУ

Єрмольєв Ю.М. 


Розробка методів та алгоритмів розв’язку ігрових задач керування для еволюційних систем
0107U003613

 2007-2011

член-кор. НАНУ

Чикрій А.О.

Створити нові інформаційні технології аналізу даних на основі нечітких графових моделей та моніторингу стану екологічного середовища
0107U003614
 2007-2011 член-кор. НАНУ Скопецький В.В.
член-кор. НАНУ Парасюк І.М


Розробка інформаційних основ і принципів побудови інтелектуальних відеокамер другого покоління з первинною обробкою зображень та автоматичним виділенням базових елементів, аналогічних зоровому аналізатору людини 
0107U004767

 2007-2011 член-кор. НАНУ Боюн В.П.
Розробка теоретичних засад онтологокерованих комп'ютерних систем з реконфігуровною архітектурою
0107U003616

 2007-2011 академік. НАНУ Палагін О.В.
Розробити теоретичні основи, технічні та технологічні принципи побудови і створити діючі зразки комп’ютеризованих портативних приладів для безконтактної діагностики в медицині, біології, екології і техніці
0107U004768

 2007-2011 член-кор. НАНУ Войтович І.Д.

Розподілена система моніторингу стану сільськогосподарських культур. Розділ 1. система оцінювання стану сільськогосподарських структур.

0110U004034

2010

д.т.н.

Шелестов А.Ю.

Створення та дослідження високопродуктивного інтелектуального паралельного комп’ютера на графічних процесорах для розв’язку науково-технічних задач

0110U003305

2010

д.ф.-м.н.

Молчанов І.М.

Оптимізаційні підходи в задачах машинного навчання та аналізу даних

0110U004033

2010-2011

академік НАНУ Сергієнко І.В.

Протоколи забезпечення невідслідковуваності та автентифікації інформації в автоматизованих інформаційних системах і розширення функціональності стандартів цифрового підпису

0110U004094

2010-2011

академік НАНУ Коваленко І.М.

Створення портативних інтелектуальних сенсорів для медико-екологічних та виробничих потреб

0110U005112

2010-2012

член-кор. НАНУ Войтович І.Д.

Портативний біосенсор з радіоканалом для експрес-діагностики захворюваності на пташиний грип та інші гострі вірусні інфекції.

0110U005113

2010

д.т.н.

Романов В.О.

Методичне та технологічне суперкомп’ютерне обґрунтування оцінки ресурсів підземних вод методом моделювання

0110U003648

2010

академік НАНУ Дейнека В.С.

Інтелектуалізація інформаційних технологій кластерних обчислень в грід-середовищі  (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009–2013 рр.) 

0110U005143

2010-2013

чл.-кор. НАНУ Перевозчикова О.Л.

Побудова національного ресурсного грід-центру на базі суперкомп’ютера СКІТ-3 Інституту кібернетики НАН України  (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009–2013 рр.) 

0110U005143

2010-2013

академік НАНУ Сергієнко І.В.

Розвиток, впровадження та супроводження функціонально-орієнтованих підсистем АІС Президії НАН України

0110U005205

2010

академік НАНУ Кривонос Ю.Г

Розробка моделі та засобів Knowledge Grid у контексті глобального опрацювання наукового знання

0110U005350

2010

академік НАНУ Сергієнко І.В.

Розробка та вдосконалення програмно-апаратних засобів інтелектуальних інформаційних технологій для розв’язання класів задач надвеликої складності

0110U005232

2010-2012

академік НАНУ Сергієнко І.В.

Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Полтавська та Черкаська області)

0110U005349

2010

академік НАНУ Сергієнко І.В.

Створення та дослідження нових біоматеріалів на основі рекомбінантних одноланцюгових антитіл та нанострутурованихп ідкладинок для нанобіосенсорної імунодіагностики (Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології та наноматеріали»)

0110U006459

2010-2014

к.т.н.

Лебедева Т.С.

 

Науково-дослідні роботи молодих учених за грантами НАН України

 

   
Створення математичного проблемного забезпечення інформаційних технологій аналізу процесів багатокомпонентних грунтових середовищ
0109U006165

 2009-2010

к.ф.-м.н.

Вєщунова Н.А. 

Дослідження індуктивного моделювання та голосового озвучення мовної інформації
0109U006230

 2009-2010

к.ф.-м.н.

Кошулько О.А. 

Нові математичні моделі та алгоритм дослідження екологічних процесів в грунтах
0109U006415

 2009-2010

к.т.н

Богаєнко В.О.

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні