Контакти Карта сайту

Науковi iнтереси

Пошук співробітників по першій букві прізвища

А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я

 

Під час роботи в Інституті кібернетики М. Г. Петренко розробив теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою та інструментальних онтологічних засобів, які реалізують інтегровані інформаційні технології комп’ютерної обробки природномовних об’єктів і роботи зі знаннями, системної інтеграції онтологічних знань предметних областей для проведення міждисциплінарних наукових досліджень та вирішення прикладних задач.

 

Отримані наукові результати створили методологічну базу, яка включає онтологічні методи, моделі та алгоритми аналізу і синтезу архітектури, структури та компонент системи, яка реалізує інформаційні технології роботи зі знаннями.

 

Розроблено метод автоматизованого проектування онтологій предметних областей (ПдО), який включає формальні моделі, методики й алгоритми синтезу сукупності статичних і динамічних онто-знань заданої ПдО на основі попередньо сформованого категоріального рівня, а також архітектуру та формальні моделі інструментальних засобів їх побудови. Метод формалізує процес вилучення з природномовних об’єктів елементарних знань у вигляді простих онтологічних концептів, їх строгої класифікації та подальшого поетапного узагальнення до концептуальної структури онто-знань, здатних забезпечити розв’язання прикладних задач заданої ПдО.

 

Розроблено метод побудови швидкодіючих апаратних лінгвістичних процесорів (АЛП), названий методом багаторівневих проекцій, сутність якого полягає в поетапному відображенні текстового подання вхідної інформації (текст ® графематична структура ® морфологічна структура ® синтаксична структура ® семантична структура) у відповідні структури мереж операційних автоматів із забезпеченням властивостей онтолого-керування та реконфігуровності. При цьому перша властивість забезпечує підвищення ступеню точності розпізнавання семантичних конструкцій речень тексту, а друга дозволяє реалізувати механізми предметно-проблемної орієнтації АЛП на обробку лінгвістичних корпусів текстів різних ПдО різного обсягу. Метод забезпечує підвищення продуктивності під час виконання процедур лінгвістичного аналізу корпусів текстів великого обсягу на 2–3 порядки, що особливо важливо в системах реального часу.

 

Прикладними проектами підтверджено, що розроблені теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою розширюють можливості систем обробки знань і комплексних технологій Data & Text mining за рахунок реалізації інтегрованих інформаційних технологій роботи зі знаннями, обробки текстової інформації надвеликих обсягів у довільних предметних областях, функціонування знання-орієнтованої інформаційної системи як для вирішення прикладних задач, так і (само) розвитку системи відповідно до загальної стратегії розвитку інтелектуальних інформаційних систем: інвентаризація та систематизація знань (розширення метазнань), формалізація та когнітивізація представлень, онтологізація та інтерпретаційне розширення системи знань, обсягу реакцій і асоціативних зв’язків.

 

На сьогодні М. Г. Петренко займається розбудовою онтолого-керованих інформаційних систем, які розвиваються та розробкою методологічних засад побудови тлумачних онтографічних словників із різних предметних дисциплін – словників нового типу. Зокрема, розроблено тлумачний онтографічний словник з інженерії знань.

 

М.Г. Петренко має понад 90 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 10 авторських свідоцтв і патентів. Ряд робіт опубліковано в зарубіжних виданнях, які індексовано у науковометричних базах Scopus та Google Scolar.

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні