Контакти Карта сайту

Найбільш вагомі наукові досягнення відділу №100 у 2016 році

 

 

Дослідження та застосування

 

Верифікація та тестування систем. Продовжено розробку системи інсерційного моделювання (IMS), яка призначена для верифікації та тестування прикладних програмних систем, що специфікуються сукупністю вимог до їх функціонування.

 

Визначено та обґрунтовано склад системи верифікації та розробки інформаційних систем на основі символьного інсерційного моделювання.

 

Визначено основні напрямки вдосконалення алгоритмів верифікації шляхом автоматичного навчання.

 

Розроблено основи спеціалізації архітектури системи інсерційного моделювання (IMS) для потреб специфікації та аналізу властивостей моделей критичних до безпеки систем, яка використовує методи машинного самонавчання.

 

Розроблено алгоритм спрощення виразів над сигнатурою з атрибутами функціонального типу.

 

Досліджено структуру мінімального тезауруса для специфікацій технічних систем, який дозволяє прискорити формування формалізованої моделі, що відповідає початковій специфікації.

 

Розроблена методика побудови функціональних специфікацій та засоби автоматизації переходу від специфікацій, поданих природними мовами, до формальних моделей у форматі, що є зручним для подальшої верифікації цих моделей, а також до валідації побудованих за ними програмних кодів. Для перетворення текстів у формальні моделі розроблено інтерактивну систему ОЕС.

 

Розроблено архітектуру інструментарію для добування інформації з тексту вимог натуральною мовою яка необхідна для програм верифікації.

 

Створено прототипи модулів системи верифікації, які призначені для здобуття інформації щодо безпосередніх причин недосяжності у формальних моделях, а також для побудови прямих та зворотних шарів моделі.

 

Розроблено метод генерації мінімізованої множини тестів із покриттям потоку даних.

 

Розроблено алгоритми редукції кількості станів, які за заданими критеріями необхідно побудувати для здійснення покриття моделей, описаних в UCM.

 

Розроблено основи структуру модулю генерації UCM моделей із програмного коду.

 

Розроблено алгоритм спрощення графу потоку керування інформаційних систем для їх ефективної верифікації.

 

Розроблено алгоритм мінімізації частково-монотонних мулевих функцій.

 

Дослідження транзиційних систем та автоматних моделей.


Проведено теоретико-множинний аналіз структури атрибутних транзиційних систем без прихованих переходів. Запропоновано часткові операції композиції історій і трас. Показано можливість їх застосування для побудови покриттів множин історій та трас із застосуванням паралельних обчислень. У термінах систем з виділеними початковими і фінальними станами, а також систем з виділеними початковими станами і множинами фінальних граничних множин станів визначені класи безпечних і коректних систем. Побудовано алгебру таких систем.

 

Визначено та досліджено моделі автоматів, які визначено рекурентними співвідношеннями на скінченних квазігрупах загального виду, а також на Т-квазігрупах. Ці моделі є оборотними автоматами та відрізняються одна від одної незалежним вибором лівого, або правого множення стану автомату на вхідний символ при визначенні функцій переходів та виходів. Оцінено часову складність обчислень, які здійснюють запропоновані автоматні моделі.

 

 

Наукознавча діяльність. Триває робота над серію статей, присвячених дослідженню наукової спадщини В.М.Глушкова.

 

Координація наукової діяльності


Відділ виступає як провідний у розвитку досліджень з алгебричного програмування та інсерційного моделювання в Україні та у світі, співпрацює з вищими навчальними закладами країни та з установами, що займаються розробкою програмного забезпечення, поширюючи набуті знання, новітні методи та впроваджуючи результати досліджень.

 

У відділі постійно працює науковий семінар “Теорія автоматів та інтелектуальні машини”.

 

Міжнародні зв’язки

 

Академік Летичевський О.А. є членом редколегії міжнародних журналів: BICA «Biologically Inspired Cognitive Architectures» (Біологічно мотивовані когнітивні архітектури) та «Кібернетика та системний аналіз», а також є членом міжнародного товариства BICA Society.

 

Відділ підтримує наукові зв’язки з США (фірма “UniqueSoft”), Великобританією (університет Брюнеля, університет Ньюкасл), Францією (університет Париж-12) та Німеччиною (Дрезденський та Мюнстерський Університети), Вірменською Академією наук (Інститут інформатики), Австією (Інститут символьних обчислень Лінц, Технічний університет Відень), основними науковими центрами РФ (Москва ОЦ РФ, Московський Університет, інститут системного програмуваня, Санкт-Петербург, Технічний універсистет, Новосибірськ інститут інформатики), Кабардино-Балкарським науковим Центром (Інститут інформатики та регіонального керування), Академією наук Молдови (Інститут математики і інформатики).

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні